Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

 

Народно събрание

Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право

 

Народно събрание

Закон за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Р.Б за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

 

Народно събрание

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. между Министерството на финансите на Р.Б и Международната банка за възстановяване и развитие

 

Народно събрание

Решение за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

 

Народно събрание

Решение за промени в състава на Комисията по здравеопазването

 

Президент на републиката

Указ № 219 за награждаване на г-н А.П – извънреден и пълномощен посланик на Р.М в Р.Б, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

Министерски съвет

Постановление № 305 от 11 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 306 от 11 ноември 2015 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Р.Б за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 307 от 11 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

 

Министерски съвет

Постановление № 308 от 11 ноември 2015 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 309 от 11 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна, Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, приета с Постановление № 332 на Министерския съвет от 2007 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 310 от 11 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 312 от 12 ноември 2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

 

Национална агенция за приходите

Споразумение между правителството на Р.Б и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA

 

Министерство на здравеопазването

Наредба № 7 от 6 ноември 2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора

 

Централна избирателна комисия

Решение № 2930-НС от 12 ноември 2015 г. относно обявяване на Х.Г Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район – Пловдивски

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!