Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по въп­росите на децата, младежта и спорта

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

 

Народно събрание

Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

 

Народно събрание

Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по здравеопазването

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

 

Народно събрание

Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по образованието и науката

 

Конституционен съд

Определение № 6 от 16 ноември 2015 г. за обявяване за избран за председател на Конституционния съд на Р.Б Б.В Велчев

 

Министерски съвет

Постановление № 313 от 16 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

 

Министерски съвет

Постановление № 314 от 16 ноември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 315 от 16 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

 

Министерски съвет

Постановление № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постанов­ление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Р.Б, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

 

Министерство на външните работи

Спогодба за културно, образователно и научно сът­рудничество между Р.Б и К.И

 

Министерство на финансите

Изменение на Споразумението меж­ду правителството на Р.Б и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ

 

Министерство на туризма

Протокол за сътрудничество в областта на обучението по туризъм между Министерството на туризма на Р.Б и Министерството на икономиката на Португалската република

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

 

Държавна агенция "Национална сигурност"

Наредба № І-3 от 13 ноември 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Държавна агенция "Национална сигурност"

Наредба № І-4 от 13 ноември 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Комисия за енергийно и водно регулиране

Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

 

Министерски съвет

Поправка в Решение № 612 на Министерския съвет от 11 август 2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства (ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.)

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!