Народно събрание

Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Р.Б и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Министерски съвет

Постановление № 318 от 20 ноември 2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Сметната палата за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 319 от 20 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 320 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2013 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 321 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 322 от 20 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи

 

Министерски съвет

Постановление № 323 от 20 ноември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

 

Министерство на здравеопазването

Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Р.Б

 

Министерство на земеделието и храните

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за фуражите със специално предназначение

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

Министерство на образованието и науката

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!