Народно събрание

Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Р.Б

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката

 

Народно събрание

Решение за попълване състава на Комисията по околната среда и водите

 

Народно събрание

Решение за избиране на член и председател на Фискалния съвет

 

Народно събрание

Решение за избиране на член на Фискалния съвет

 

Народно събрание

Решение за избиране на член на Фискалния съвет

 

Народно събрание

Решение за избиране на член на Фискалния съвет

 

Народно събрание

Решение за избиране на член на Фискалния съвет

 

Народно събрание

Решение за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Р.Б 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили

 

Президент на републиката

Указ № 227 за наименуване на географски обекти в Антарктика

 

Министерски съвет

Постановление № 324 от 24 ноември 2015 г. за изменение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Р.Б, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2005 г.

 

Патентно ведомство на Р.Б

Устройствен правилник на Патентното ведомство на Р.Б

 

Министерство на здравеопазването

Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

 

Българска народна банка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър

 

Министерство на вътрешните работи

Инструкция № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Инструкция за отменяне на Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Р.Б

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!