Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

 

Министерски съвет

Постановление № 325 от 30 ноември 2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

 

Министерски съвет

Постановление № 326 от 30 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 327 от 30 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена

 

Министерски съвет

Постановление № 328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда

 

Министерски съвет

Постановление № 329 от 30 ноември 2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Шумен

 

Министерски съвет

Постановление № 330 от 30 ноември 2015 г. за отменяне на Постановление № 214 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд

 

Министерски съвет

Постановление № 331 от 30 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 332 от 30 ноември 2015 г. за изменение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 333 от 30 ноември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

 

Министерски съвет

Постановление № 334 от 1 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 335 от 1 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 336 от 1 декември 2015 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 337 от 1 декември 2015 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане

 

Министерски съвет

Постановление № 338 от 1 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.

 

Министерски съвет

Решение № 943 от 1 декември 2015 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-24 Китка“, разположена на територията на област Варна, и за уведомление за представяне на разрешение чрез конкурс

 

Министерство на образованието и науката

Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

 

Министерство на образованието и науката

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

 

Министерство на образованието и науката

Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

 

Комисия за енергийно и водно регулиране

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ

 

Българска народна банка

Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!