Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

 

Президент на републиката

Указ № 241 за освобождаване на бригаден генерал В.И Кръстев от длъжността директор на дирекция „Логистика“ на Министерството на отбраната

 

Президент на републиката

Указ № 242 за награждаване на г-н А.К – президент на Словашката република, с орден „Стара планина“ с лента

 

Президент на републиката

Указ № 244 за определяне на Е.С Гечева-Захариева и ген.-лейт. (о.з.) А.Н Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет

 

Президент на републиката

Указ № 245 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 246 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Козаревец, община С.З, област С.З, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 247 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Н.Ж, община Хисаря, област Пловдив, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 248 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 249 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област С.З, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 250 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 251 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 252 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 253 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 254 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 255 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 256 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 257 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 258 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово, на 13 март 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 345 от 7 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2010 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 346 от 7 декември 2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“

 

Министерство на външните работи

Спогодба между правителството на Р.Б и правителството на Р.А за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта

 

Национална агенция за приходите

Спогодба между Р.Б и К.Н за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

 

Министерство на здравеопазването

Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

 

Министерство на здравеопазването

Наредба № 10 от 2 декември 2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

 

Национална здравноосигурителна каса

Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!