Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Р.Б

 

Народно събрание

Закон за изменение на Закона за автомобилните превози

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

 

Президент на републиката

Указ № 263 за назначаване на Д.З Димитров за председател на Държавна агенция „Разузнаване“

 

Президент на републиката

Указ № 264 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на 13 март 2016 г.

 

Президент на републиката

Указ № 265 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на 13 март 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 358 от 12 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 359 от 12 декември 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 360 от 12 декември 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката

 

Министерски съвет

Постановление № 361 от 15 декември 2015 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

 

Министерство на външните работи

Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Р.Б и правителството на Грузия

 

Министерство на земеделието и храните

Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Р.Б и Министерството на селското стопанство на Грузия за сътрудничество в областта на селското стопанство

 

Министерство на земеделието и храните

Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Р.Б и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република за сътрудничество в областта на санитарните и фитосанитарните въпроси

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Министерство на образованието и науката

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели

 

Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Камара на частните съдебни изпълнители

Инструкция за отменяне на Инструкция № Із-849 от 2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Решение № 618 от 10 декември 2015 г. за изменение на Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба

 

Комисия за регулиране на съобщенията

Решение № 621 от 10 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

Върховен административен съд

Решение № 6686 от 8 юни 2015 по административно дело № 1265 от 2014 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 8770 от 16 юли 2015 г. по административно дело № 4528 от 2014 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 12637 от 25 ноември 2015 г. по административно дело № 8986 от 2015 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 13014 от 2 декември 2015 г. по административно дело № 4389 от 2015 г.

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!