Народно събрание

Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух

 

Народно събрание

Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Р.Б

 

Народно събрание

Решение за приемане на Национална здравна стратегия 2020

 

Народно събрание

Решение по искането на главния прокурор на Р.Б, вх. № 527-00-9 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу В.Н Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

 

Народно събрание

Решение по искането на главния прокурор на Р.Б, вх. № 527-00-10 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу В.Н Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание

 

Народно събрание

Решение за персонални промени в Министерския съвет на Р.Б

 

Президент на републиката

Указ № 266 за освобождаване на В.П Вълканов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Р.Б в К.Б

 

Президент на републиката

Указ № 267 за назначаване на М.Н Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Р.Б в К.Б

 

Президент на републиката

Указ № 268 за награждаване на г-н Ж.Н Либерато – началник на Кабинета на президента на Португалската република, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

Президент на републиката

Указ № 269 за награждаване на посланик Л.Б де Алмейда – старши съветник на президента на Португалската република по международните отношения, с орден „Мадарски конник“ втора степен

 

Министерски съвет

Постановление № 362 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 363 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 364 от 17 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 365 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 366 от 17 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 367 от 17 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

 

Българска народна банка

Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Държавна агенция "Национална сигурност"

Инструкция № І-5 от 16 ноември 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Национална сигурност“

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!