Министерски съвет

Постановление № 384 от 30 декември 2015 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт

 

Министерски съвет

Постановление № 386 от 30 декември 2015 г. за изменение на Постановление № 373 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 387 от 30 декември 2015 г. за изменение на Постановление № 379 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 389 от 30 декември 2015 г. за изменение на Постановление № 74 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален икономически съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 391 от 30 декември 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 392 от 30 декември 2015 г. за изменение на Постановление № 374 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 393 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2014 г.

 

Министерство на образованието и науката

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Р.Б и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2016 – 2019 г.

 

Министерство на отбраната

Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път № I-7 (км 228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение – учебен полигон „Ново село“

 

Министерство на външните работи

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Р.Б и правителството на Корейската народно-демократична република за периода 2014 – 2017 г.

 

Министерство на финансите

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Министерство на финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Министерство на финансите

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ

 

Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

 

Министерство на здравеопазването

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!