Народно събрание

Решение за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Народно събрание

Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание

 

Министерски съвет

Постановление № 1 от 7 януари 2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните отпадъци

 

Министерски съвет

Постановление № 2 от 11 януари 2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

 

Министерски съвет

Постановление № 4 от 14 януари 2016 г. за изменение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

 

Министерски съвет

Постановление № 5 от 14 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 6 от 14 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2006 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 7 от 14 януари 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.

 

Министерски съвет

Решение № 7 от 8 януари 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – вулкански туфи, от находище „Роза“, разположено в землището на с. Брежана, община Джебел, област Кърджали, на „Андезит“ – ООД, гр. Бургас

 

Министерски съвет

Решение № 8 от 8 януари 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Галчово гнездо“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на „Илинденци – Мрамор“ – АД, с. Илинденци

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

 

Министерство на туризма

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод“

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!