Президент на републиката

Указ № 7 за награждаване на г-н Б.С – извънреден и пълномощен посланик на Р.И в Р.Б, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

Министерски съвет

Постановление № 8 от 18 януари 2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

 

Върховен административен съд

Решение № 7707 от 25 юни 2015 г. по административно дело № 1132 от 2015 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 14167 от 22 декември 2015 г. по административно дело № 10536 от 2015 г.

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!