Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

 

Народно събрание

Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните

 

Народно събрание

Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

 

Народно събрание

Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите

 

Народно събрание

Решение относно проведения на 25 октомври 2015 г. национален референдум

 

Конституционен съд

Определение № 1 от 19 януари 2016 г. по конституционно дело № 5 от 2015 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 9 от 21 януари 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 10 от 21 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 11 от 21 януари 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магис­тър“ с професионална квалификация „архитект“

 

Министерски съвет

Постановление № 12 от 21 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2001 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 13 от 21 януари 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.

 

Министерски съвет

Решение № 21 от 19 януари 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мергелни глини, от находище „Александра“, разположено в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище, на „Тайфун – БГ“ – ООД, гр. Търговище

 

Министерски съвет

Решение № 22 от 19 януари 2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мра­мори, от находище „Илинденци“, участък „Централен-1“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на „Илинденски мрамор“ – ООД, гр. Сандански

 

Министерски съвет

Решение № 24 от 20 януари 2016 г. за прекратяване на процедури за предоставяне на концесии за услуги за морски плажове

 

Министерски съвет

Решение № 28 от 21 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Р.Б

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск

 

Национален осигурителен институт

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

 

Върховен административен съд

Решение № 12997 от 2 декември 2015 г. по административно дело № 13261 от 2014 г.

 

Централна избирателна комисия

Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вецепрезидент на Р.Б

 

Централна избирателна комисия

Решение № 3009-ПВР от 14 януари 2016 г. относно поправка на техни­ческа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12 януари 2016 г.

 

Централна избирателна комисия

Решение № 3020-НС от 21 януари 2016 г. относно обявяване на М.М Манев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!