Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

 

Народно събрание

Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

 

Народно събрание

Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт

 

Народно събрание

Закон за изменение на Кодекса на труда

 

Министерски съвет

Постановление № 14 от 22 януари 2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър

 

Министерски съвет

Постановление № 15 от 27 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2003 г.

 

Министерство на финансите

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

 

Министерство на отбраната

Наредба № Н-17 от 22 декември 2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!