Министерски съвет

Постановление № 16 от 28 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 17 от 28 януари 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“

 

Министерски съвет

Постановление № 18 от 28 януари 2016 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

 

Министерски съвет

Постановление № 19 от 28 януари 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 20 от 28 януари 2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 21 от 28 януари 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г.

 

Министерски съвет

Решение № 35 от 22 януари 2016 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2015 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2016 г.

 

Министерски съвет

Решение № 48 от 28 януари 2016 г. за изменение на Решение № 52 от 2014 г. на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Стария даскал“, разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на „Барон“ – ООД, Хасково

 

Министерство на външните работи

Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Р.Б и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 – 2018 г.

 

Министерство на вътрешните работи

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология

 

Министерство на вътрешните работи

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-773 от 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи

 

Министерство на земеделието и храните

Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 8928 от 22 юли 2015 г. по административно дело № 13212 от 2014 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 424 от 14 януари 2016 г. по административно дело № 12915 от 2015 г.

 

Върховен административен съд

Решение № 514 от 18 януари 2016 г. по административно дело № 8727 от 2015 г.

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!