Народно събрание

Решение за избиране на заместник-омбудсман

 

Народно събрание

Решение за прекратяване пълномощията на заместник-председател на Централната избирателна комисия

 

Президент на републиката

Указ № 15 за освобождаване на вицеадмирал Р.Г Николов от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 9 февруари 2016 г.

 

Министерски съвет

Постановление № 22 от 2 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 67 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Национална агенция за приходите

Спогодба между Р.Б и Обединеното кралство Великобритания и С.И за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество

 

Комисия за защита на личните данни

Правилник за изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

 

Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните

Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

 

Министерство на здравеопазването

Наредба за отменяне на Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни

 

Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

 

Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

 

Министерство на отбраната

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на Р.Б

 

Българска народна банка

Наредба № 30 от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките

 

Върховен административен съд

Решение № 14820 от 10 декември 2014 г. по административно дело № 10395 от 2014 г.

 

 

          

Целия брой можете да прочетете тук.

Ключови думи
No law branches!