Отменен нормативен акт

Наредба № 16 от 2 март 1995 г. за плащанията с банкови карти (Отм., ДВ бр. 81/2005) БНБ Държавен вестник брой: 81 Година: 2005 Орган на издаване: БНБ Дата на обнародване: 11.10.2005

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за издаване на банкови карти и за извършването чрез тях на плащания и други операции на територията на страната. (2) Банкова карта може да се издаде само на физическо лице (картодържател). (3) Плащанията с банкови карти се извършват в левове. (4) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.) Тази наредба не се прилага при плащания: 1. които не се извършват в режим он-лайн; 2. с банкови карти, които са издадени по силата на договор, който предвижда режим, различен от уредения в тази наредба; 3. с банкови карти, които са издадени на територията на страната и плащанията, с които не се авторизират по реда на чл. 6. (5) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) За банковите карти, издадени въз основа на писмен договор за кредит, тази наредба се прилага съответно. Банкова карта Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.) Банковата карта е електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин и която се използва многократно за идентификация на картодържателя, отдалечен достъп до банкова сметка и за извършване на следните операции: 1. теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ; 2. плащане на стоки и услуги и получаване на пари в брой чрез терминални устройства ПОС; 3. плащане на стоки и услуги чрез виртуални терминални устройства ПОС; 4. превод между сметки чрез терминални устройства АТМ; 5. плащане на услуги чрез терминални устройства АТМ; 6. справочни и други платежни и неплатежни операции. (2) Банкова карта се издава въз основа на договор за банкова карта. (3) Банковата карта е собственост на издателя. (4) Банковата карта може да се използва само лично от картодържателя. (5) Банковата карта се издава за определен срок. Името на картодържателя, номерът на картата и датата на изтичане на срока на валидността на картата се поставят върху лицевата й страна. Номерът на картата включва идентификационния номер на издателя. Идентификационните номера на издателите се определят от Българската народна банка. (6) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.) Номерирането, дизайнът, физическите и техническите спецификации на банковите карти се определят съгласно изискванията на методично указание, издадено от Българската народна банка. (7) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.) Банковите карти и устройствата, чрез които се извършват плащанията, задължително носят търговската марка на националния оператор. Банките осигуряват свободен достъп за всички картодържатели до устройствата, които тези банки обслужват финансово и които се намират на общодостъпни места. Персонален идентификационен номер Чл. 3. (1) Националният оператор определя персонален идентификационен номер (по-нататък за краткост "ПИН") на всеки картодържател, свързан с неговата карта. Националният оператор и издателят предават ПИН на картодържателя, като осигуряват запазването му в тайна. (2) Персоналният идентификационен номер е най-малко четирицифрен и служи за идентифициране на картодържателя. (3) Персоналният идентификационен номер може да бъде използван само заедно с картата, за която е определен. Ако картодържателят забрави своя ПИН, издателят издава нова карта с нов ПИН в определен от него срок. (4) Банковата карта се използва за извършване на операциите по чл.2, ал.1 чрез въвеждане на ПИН от картодържателя от клавиатурата на терминално устройство АТМ или ПОС. (5) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Въвеждането на ПИН от клавиатурата на терминално устройство АТМ или ПОС има действието на електронен подпис. (6) Националният оператор осигурява възможност на всеки картодържател да променя своя ПИН чрез терминално устройство АТМ с ново значение, известно само на него. Издател на банкови карти Чл. 4. (изм.,ДВ,бр.98 от 2001 г. (1) Издател на банкови карти може да бъде само банка. (2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Банка може да издава и управлява банкови карти, ако тази дейност е включена в издадената й банкова лицензия. При преценка на заявлението за лицензия Българската народна банка може да поиска от националния оператор писмено становище относно: 1. технологичната готовност на банката да издава банкови карти, да приема плащания с тях и да поддържа терминални устройства АТМ и ПОС, които могат да се използват и от картодържателите на останалите издатели; 2. сигурността на процеса на издаване на банкови карти. (3) Всяка банка, която издава банкови карти и/или управлява операции с тях, е длъжна да осигури възможност от всяко терминално устройство АТМ или ПОС, което тя поддържа финансово, да могат да се извършват операциите по чл.2, ал.1, т.1 и 2 с всички банкови карти, издадени на територията на страната. (4) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Терминалните устройства ПОС на територията на страната, от които се приемат плащания с банкови карти, издадени чрез националния оператор, задължително имат директна он-лайн връзка със системата на националния оператор. (5) Защитата на поддържаните от банката терминални устройства АТМ и ПОС трябва да отговаря на изискванията на националния оператор. Национален оператор Чл. 5. (1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) В Р.Б функционира система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната - "БОРИКА". (2) Българската народна банка определя юридическо лице за национален оператор, който поддържа и развива тази система. (3) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Авторизацията на междубанковите плащания по операции с банкови карти на територията на страната се извършва единствено от националния оператор или от издателя през националния оператор. (4) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Авторизацията на плащанията в режим он-лайн на територията на страната с банкови карти, издадени в чужбина, се извършва посредством авторизационни съобщения, преминаващи през националния оператор, или посредством авторизационни съобщения, изпращани до издателя. (5) Националният оператор: 1. авторизира (одобрява) междубанковите, а ако е уговорено - и вътрешнобанкови плащания с използване на банкови карти; 2. (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) осъществява връзка със системата за брутен сетълмент в реално време RINGS; 3. инициализира банковите карти; 4. персонализира банкови карти, ако е уговорено; 5. (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) определя операционни правила, задължителни за всички участници в националната система за обслужване на плащания по операции с банкови карти, които се прилагат към договорите по ал. 6; 6. определя и изменя ПИН на банкови карти; 7. осигурява връзка на националната система за плащания с банкови карти с аналогични чуждестранни системи; 8. изпитва и одобрява техническите и програмните средства на издателите, като осигурява тяхната съвместимост с оборудването за авторизация и защита срещу неавторизиран достъп; 9. извършва други услуги във връзка с осъществяваната от него дейност. (6) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Отношенията между националния оператор и издателите се уреждат с договор. В договора задължително се включва текст, с който издателите дават предварително съгласието си националният оператор да прави заявки за сетълмент срещу техните сметки за сетълмент в Българската народна банка във връзка с извършването на междубанкови плащания, породени от авторизираните операции по чл. 2, ал. 1. (7) Чрез терминалните устройства, свързани към националния оператор, се извършват плащания с банкови карти на всеки издател, който е сключил договор с националния оператор. (8) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Ако издателят не може да извърши плащане в срок до 24 часа след използването на банковата карта, националният оператор отказва авторизирането на плащания с използване на банкови карти на този издател и уведомява Българската народна банка за това. (9) Дейността на националния оператор се подпомага от комитет на потребителите и технически комитет, в които участват представители на Българската народна банка и на банките - издатели на банкови карти. Комитетите са спомагателни органи на националния оператор. Авторизация Чл. 6. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Операциите по чл. 2, ал. 1 се авторизират (одобряват) или отказват на територията на страната от авторизационната система на националния оператор или на издателя към момента на извършването им чрез съответното терминално устройство, свързано с устройството на националния оператор или на издателя, след проверка на условията по чл. 12. Авторизационната система на издателя може да е разположена извън територията на страната само с разрешение на БНБ. Персонализиране и инициализиране на банковите карти Чл. 7. (1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Банковите карти се персонализират от издателя или от националния оператор съгласно изискванията на методично указание, издадено от БНБ, като върху информационния носител на банковата карта се записват необходимите данни, свързани с картодържателя. (2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Банковите карти се инициализират от националния оператор съгласно изискванията на издадено от БНБ методично указание или от издателя съгласно международните стандарти, при което се произвеждат всички данни, необходими за въвеждане на банковата карта в базата данни на авторизационната система и за нейното активиране. (3) Операциите по чл.2, ал.1 могат да се извършват след активирането на банковата карта. Междубанкови плащания Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Националният оператор осигурява извършването на междубанковите плащания с банкови карти въз основа на даденото съгласие от банките издатели в договора по чл. 5, ал. 6, като предава към системата за брутен сетълмент в реално време RINGS данните до края на деня на плащането по ред и начин, определени с утвърдено от Българската народна банка методично указание. Предаване на данни Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Данните за плащанията с банкови карти се предават между издателите и националния оператор във време, формат, по начин и процедури, определени с операционните правила на националния оператор.
Глава втора
ДОГОВОР ЗА БАНКОВА КАРТА И ДОГОВОР ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ

Сключване на договор за банкова карта Чл. 10. (изм.,ДВ,бр.98 от 2001 г.) (1) Банковата карта се издава въз основа на писмен договор между издателя и картодържателя, при условие че за операциите с картата е открита банкова сметка и титулярят на сметката в писмена форма е предоставил на издателя правото да съобщава на националния оператор информация за състоянието на сметката, включително данните по чл.12, ал.5. (2) Преди сключване на договора издателят информира писмено другата страна за всички свои правила и условия за издаване на банкова карта, както и за минималното съдържание на договора за банкова карта, който трябва да включва уговорки за: 1. описанието и начина на използването на банковата карта, както и описанието на функциите и начина на използване на терминалните устройства АТМ и ПОС; 2. задълженията и отговорностите на картодържателя и издателя, както и дължимата грижа, която картодържателят трябва да полага за опазване на банковата карта срещу унищожаване, изгубване, открадване, подправяне или използване по друг неправомерен начин; 3. персоналния идентификационен номер, свързан с картата, и задължението на картодържателя за опазването му в тайна; 4. времето, в което сметката на картодържателя ще бъде задължена, както и вальора; 5. видовете такси, дължими от картодържателя, включително началната и годишната такса, комисионните за различните видове операции, както и лихвата и начина на нейното изчисляване; 6. времето, през което дадена операция може да бъде оспорена от картодържателя, и описанието на условията и реда за рекламация и обезщетяване; 7. лимитите за теглене на пари от терминално устройство АТМ и за плащане от терминално устройство ПОС и условията за ползване на кредит за осигуряване на плащанията с картата; 8. срока на договора. (3) Ако банковата карта може да се използва в чужбина, издателят трябва да уведоми писмено картодържателя и за: 1. сумата и размера на таксите и комисионните, събирани за операции в чужда валута; 2. приложимия обменен курс за операции в чужда валута, както и датата за определяне на този курс. (4) Издателят не може да изпраща банкови карти на лица, с които няма сключен договор. Договор за банкова карта Чл. 11. (1) (изм.,ДВ,бр.98 от 2001 г.) С договора за банкова карта издателят се задължава да извършва по нареждане на картодържателя операциите по чл.2, ал.1. (2) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Картодържателят се задължава: 1. да ползва банковата карта само лично в съответствие с условията за нейното издаване и ползване и да я пази с грижата на добрия стопанин; 2. да пази в тайна своя ПИН и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването му от трети лица; 3. да уведомява незабавно след узнаването издателя и/или националния оператор за: а) унищожаване, изгубване, кражба, отнемане по друг начин, подправяне или използване по друг неправомерен начин на банковата карта, както и за узнаване на ПИН от трето лице; б) извършването на операция с банковата карта, която не е одобрена от картодържателя; в) установена от него грешка или нередовност при воденето на сметката от издателя; 4. да не записва своя ПИН по начин, който дава възможност за узнаването му от трето лице, включително върху банковата карта или върху каквато и да е вещ, която носи заедно с банковата карта; 5. да осигурява покритие за банковата сметка, открита за картата, включително и чрез кредит от издателя. (3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 79 от 2002 г.) Уведомленията по ал. 2, т. 3 се извършват по телефон, факс или телекс или чрез писмено заявление пред издателя или националния оператор. Издателят и националният оператор са длъжни да осигурят възможност за получаване на уведомленията по ал. 2, т. 3 по всяко време на денонощието чрез предварително посочени телефонни, телефаксни и телексни номера, както и да определят ред за доказване на уведомленията, включително време на получаването им, които да доведат предварително до знанието на картодържателя. (4) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Издателят и националният оператор са длъжни след получаване на уведомление да вземат всички необходими мерки за спиране на по-нататъшното използване на банковата карта, дори и картодържателят да е действал умишлено или при груба небрежност. Покритие и лимит Чл. 12. (1) Картодържателят може да извършва плащания с банкова карта до размера на покритието по сметката му при условията на ал.2. (2) Картодържателят може да тегли пари от терминално устройство АТМ до размера на определената за него максимална сума за денонощие (лимит) и да извършва плащания от терминално устройство ПОС до размера на определената за него максимална сума за седмица или за една сделка (лимит). (3) Издателят може да променя едностранно лимитите по ал.2, за което уведомява своевременно картодържателя. Когато промяната води до намаление на лимита, тя влиза в сила след получаване на уведомлението от картодържателя. (4) Ако плащането се извършва чрез националния оператор, издателят може да променя лимита след съгласуване с националния оператор. (5) Размерът на покритието и лимитите по сметката се съобщават от издателя на националния оператор. Задължения за издателя след извършване на операция с банкова карта Чл. 12а. (нов,ДВ,бр.98 от 2001 г.) (1) След извършване на всяка операция с банкова карта издателят е длъжен да осигури възможност за писмено уведомяване на картодържателя най-малко за: 1. вида, датата и часа и номера на операцията, така че картодържателят да може да я идентифицира еднозначно, както и за терминалното устройство, чрез което операцията е била извършена; 2. сумата на операцията, с която е била задължена сметката на картодържателя, включително сумата в чужда валута. (2) Издателят е длъжен да осигури възможност за писмено уведомяване на картодържателя за всяка извършена операция относно: 1. сумата на таксите и комисионните; 2. обменния курс, използван при операцията с чуждестранна валута. (3) Издателят е длъжен да осигури на картодържателя възможност за проверка на последните операции за определен период от време, извършени с банковата карта, както и за салдото по сметката на картодържателя. (4) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Издателят е длъжен да предоставя на БНБ информация за операциите с банкови карти по ред, определен от БНБ. Задължение за уведомление Чл. 13. Издателят уведомява своевременно националния оператор за датата на изтичане на срока на картата или за датата на прекратяване на договора за банкова карта, когато това е станало предсрочно, от който момент националният оператор спира авторизирането на операциите с тази карта. Връщане на картата Чл. 14. Картодържателят връща картата на издателя в едномесечен срок от датата на изтичането на срока й, съответно от датата на предсрочното прекратяване на договора. Съответно прилагане Чл. 15. (1) (доп.,ДВ,бр.98 от 2001 г.) При съгласие на титуляр на сметка договор за банкова карта може да се сключи и с лице, което не е страна по договора за банкова сметка. В този случай се прилагат съответно правилата на чл.2, 3, 4, 10, 11, 12, 12а и 14, като отговорността за вреди по чл.17 се носи и от титуляра на сметката. (2) Упълномощените от титуляра на сметката картодържатели могат да извършват плащания до размера на установеното за тях покритие и лимит. Договор за приемане на плащания с банкови карти Чл. 16. (1) (изм.,ДВ,бр.98 от 2001 г.) С договора за приемане на плащания с банкови карти търговецът се задължава да приема плащания с банкови карти, издадени от всеки издател, с когото националният оператор е сключил договор съгласно чл.5, ал.6, а издателят да заплати на търговеца по посочена от него сметка сумите, дължими от картодържателя на търговеца след използването на картата. Договорът се сключва в писмена форма, като за него се прилага съответно чл.10, ал.2. (2) Търговецът приема извършването на плащания с банкови карти, като спазва всички предписани от издателя изисквания относно сигурността при плащания с тях, включително като провери самоличността на картодържателя. (3) Издателят може да овласти други банки да сключват договори за приемане на плащания с банкови карти. (4)(нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Плащанията с банкови карти по тази наредба чрез терминалните устройства ПОС се извършват само в левове.
Глава трета
ОТГОВОРНОСТ, ДОКАЗВАНЕ, ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Отговорност Чл. 17. (1) (изм.,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Издателят и националният оператор не носят отговорност за вредите, причинени при ползването на банкова карта, ако преди получаването на уведомлението за унищожаване, изгубване, открадване или използване по друг неправомерен начин на банкова карта добросъвестно са изпълнили нареждане за извършване на операция с нея от лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства е било овластено да я извърши. В случаите по ал.2, при които картодържателят не отговаря, отговаря издателят. (2) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.) До получаване на уведомлението по ал. 1 картодържателят отговаря за вредите, които са причинени, но за не повече от 300 лв., освен ако е действал при умисъл или при груба небрежност, както и при неизпълнение на задълженията си по чл. 11, ал. 2, т. 1 - 4. (3) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Ако издателят е уведомен за унищожаването, изгубването, открадването, подправянето или използването по друг неправомерен начин на банковата карта, той отговаря за вредите, освен при умисъл на картодържателя. (4) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.) Картодържателят не отговаря за вредите, причинени от ползването на банковата карта без въвеждане на ПИН. Въвеждането на ПИН само по себе си не е достатъчно за ангажиране отговорността на картодържателя. (5) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Ако националният оператор е уведомен за унищожаването, изгубването, открадването, подправянето или използването по друг неправомерен начин на банковата карта, той отговаря за вредите, освен ако картодържателят или издателят са действали умишлено. (6) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Издателят отговаря за неизпълнение на задълженията си дори и ако операцията е извършена чрез терминално или друго устройство, което не е под пряк или изключителен контрол на издателя, освен ако операцията е извършена чрез терминално или друго устройство, което не е одобрено от издателя. (7) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Издателят отговаря за вредите от операции, неодобрени от картодържателя, с изключение на случаите по ал.2, 3 и 6, както и за грешка или нередовно водене на сметката на картодържателя. (8) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Отговорността на издателя обхваща: 1. сумата на неизпълнената или неточно изпълнената операция заедно с лихвата; 2. останалите вреди. (9) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Издателят отговаря към картодържателя за неизпълнението на операциите с банкова карта, ако неизпълнението се дължи на недостатък на картата, на терминалното или друго устройство, освен ако неизпълнението се дължи на съзнателното поведение на картодържателя или на нарушение на чл.10, ал.2, т.1. (10) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Отговорността на издателя може да бъде разширявана с договора. (11) (пред. ал.5,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Намерените банкови карти задължително се предават на издателя. Доказване Чл. 18. (1) Всички операции, извършвани с използване на банкови карти чрез терминални устройства АТМ и ПОС, и уведомленията по чл.11 се регистрират автоматично в хронологичен ред съгласно операционните правила на националния оператор чрез определени процедури и техничес ки средства на външен носител (магнитна лента, магнитен диск, гъвкав магнитен диск, оптичен диск, микрофиш, микрофилм или на други средства), които позволяват сигурно съхраняване и точно възпроизвеждане на информацията и изключват всяка възможност за нейното последващо изменение. (2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Издателите и националният оператор са длъжни да пазят цялата регистрирана информация и всички документи относно плащанията с банкови карти по реда и в сроковете, предвидени в ЗСЧ и операционните правила на националния оператор. (3) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Записванията по ал. 1 и 2 са счетоводни документи, ако отговарят на изискванията на ЗСЧ. (4) (нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Обстоятелствата, че операциите с банкови карти и записванията по банковите сметки са извършени точно, както и че тези операции и записвания не са засегнати от технически или друг недостатък, се доказват от издателя. Гаранционен фонд Чл. 19. (1) За обезщетяване на вреди, възникнали при плащанията с банкови карти, които не се дължат на виновното поведение на издателите, националния оператор, търговците, картодържателите или овластените от тях лица или не попадат под разпоредбите на чл.17, издателите и националният оператор сключват договор за гаранционен фонд. (2) Договорът за гаранционен фонд се сключва едновременно с въвеждането на националната система за плащания с банкови карти.
Глава четвърта
СЕТЪЛМЕНТ НА ПЛАЩАНИЯТА С БАНКОВИ КАРТИ

(гл. нова,ДВ,бр.98 от 2001 г.) Сетълмент Чл. 20. Сетълментът на плащанията с банкови карти, издадени на територията на страната, се извършва в Българската народна банка през сметките за сетълмент на издателите на картите в Българската народна банка. Посредничество при сетълмента Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Функциите, свързани с посредничеството при сетълмента на плащанията на територията на страната, възникващи от операции с банкови карти, се извършват от националния оператор на договорна основа с издателя на картите и със съответната международна картова организация, ако картите са издадени по силата на договор между издателя и нея. (2) Издателите на банкови карти, издадени по силата на договор между издателя и международна картова организация, са длъжни да осигурят на националния оператор за всяко плащане на територията на страната с такива карти необходимата информация за извършване на сетълмент в системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. Извършване на сетълмента Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) (1) Сетълментът на плащанията с банкови карти се извършва в Българската народна банка чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS. (2) Националният оператор събира и подава нетни резултати от преизчисляваните от него на многостранна основа взаимни задължения между издателите, възникнали от операции по чл. 2, ал. 1 на терминални устройства АТМ или ПОС на територията на страната, с банкови карти, издадени на територията на страната. (3) Данните за сетълмент по ал. 2 се изпращат като заявки за сетълмент от националния оператор към RINGS във формат съгласно методично указание, издадено от БНБ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) По неуредените в тази наредба въпроси се прилагат съответно правилата на Наредба № 3 за безналичните плащания и националната платежна система. § 2. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) По смисъла на тази наредба: 1. "Режим он-лайн" е режим, при който всяка операция с банкова карта се одобрява незабавно от авторизационната система на националния оператор или на издателя на банковата карта, към която чрез телекомуникационна среда е свързано терминалното устройство, от което се извършва операцията. 2. "Терминално устройство АТМ (Automated Teller Machine)" е устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, на справочни и други платежни и неплатежни операции. 3. "Терминално устройство ПОС (Point of Sale, Point of Service)" е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на банкова карта. 4. "Виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal)" е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги чрез Интернет, терминални устройства АТМ или цифрови телефони при използване на банкова карта в режим он-лайн. 5. "Търговец" е лице, което е страна по договор за приемане на плащания с банкови карти чрез терминално устройство ПОС. 6. "Електронен платежен инструмент" е платежен инструмент за отдалечен достъп до банкова сметка, който позволява на неговия държател да извършва операции, като прехвърляне на парични суми, плащане на стоки и услуги, теглене на пари в брой или многократното му зареждане с определена парична сума. 7. "Сетълмент в Българската народна банка" е процес, при който се извършва прехвърляне на парични суми между сметките за сетълмент в Българската народна банка на платеца и получателя на плащането. 8. "Банкова карта, издадена на територията на страната" е банкова карта, издадена от местна банка или от местен клон на чуждестранна банка, получила лицензия за извършване на банкова дейност на територията на Р.Б чрез клон. 9. "Банкова карта, издадена в чужбина" е банкова карта, която не отговаря на условията по т. 8. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 3. Тази наредба се издава на основание чл.40 от Закон за банките и кредитното дело и е приета с Решение No 67 на Управителния съвет на Българската народна банка от 2.III.1995 г. § 4. Съгласно чл.5, ал.2 от тази на редба за национален оператор се определя "Борика" - ЕООД, София. § 5. Управителният съвет на Българската народна банка дава указания по прилагането на тази наредба.

Ключови думи
No law branches!