ВЪЗНИКВАНЕ И ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЮЛ ПО ЗЮЛНЦ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: