ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСАНА ИПОТЕКА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: