ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ В АД - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: