СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ МНОЖЕСТВО ДЕЛИНКВЕНТИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: