СПОРОВЕ ЗА ПОДСЪДНОСТ МЕЖДУ ОБЩИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: