СЪЗДАВАНЕ НА ЮЛНЦ С ЦЕЛ НЕСЛЕДВАЩА СЕ ИМОТНА ОБЛАГА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: